Tel. 22 213 03 00 e-mail: biuro@mjenergia.pl
MJ Energia sp. z o.o. Suflerska 6 04-471 Warszawa
M J energiA Twój partner w zarządzaniu energią Audyt Elektroenergetyczny  Celem przeprowadzenia audytu jest przygotowanie raportu zawierającego propozycje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w podlegających audytowi w obiektach użytkowanych przez odbiorcę wraz z informacją o potencjalnej, możliwej do osiągnięcia oszczędności energii. Audyt dotyczyć będzie następujących instalacji; elektroenergetycznej oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego innych mediów energetycznych oraz ich wzajemnych zależności, ze szczególnym uwzględnieniem ww. instalacji w energię elektryczną i inne media. Proponowany przez Oferenta zakres Audytu obejmuje; analizę dokumentów handlowych związanych z zakupem energii, a w szczególności faktur za energię, aktualnie obowiązujących umów sprzedaży energii i świadczenia usług dystrybucji, obowiązujących taryf i cenników za energię i jej dystrybucję. Analizę dokumentów technicznych związanych z zasilaniem w energię, jej wewnętrznym wytwarzaniem, przetwarzaniem, rozdziałem i odbiornikami, a w szczególności schematów technologicznych i/lub jedno-kreskowych układów wytwarzania, zasilania i rozdziału energii, doboru urządzeń energetycznych oraz ich wzajemnych powiązań, reżimów pracy tych urządzeń i innych wynikających ze specyfikacji obiektów Odbiorcy. Wizytę specjalistów Oferenta w obiektach Odbiorcy w celu dokonania oględzin, udokumentowania i opisu infrastruktury technicznej związanej z wytwarzaniem i zasilaniem w energię, ich wewnętrznym rozdziałem i odbiornikami a w szczególności zapoznanie się z pomieszczeniami rozdzielni, maszynowni, maszynami i urządzeniami zastosowanymi w obiektach Odbiorcy. Poznanie technologii wykorzystywanej przez Odbiorcę pod kątem jej wpływu na wykorzystanie energii. Przygotowanie kompleksowego protokołu końcowego zawierającego w szczególności wnioski pokontrolne i zalecenia dotyczące działań służących optymalizacji kosztów zakupu, wytwarzania i użytkowania energii wykorzystywanej na potrzeby Odbiorcy. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa: · należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc; · zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo; · powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta. Zakres prowadzonych prac wypełniających obowiązek ustawowy: · Określenie rzeczywistego, całkowitego zapotrzebowania na energię przez przedsiębiorstwo na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych, · Przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie obiektów Zamawiającego, · Inwentaryzacja obiektów (90% zużycia energii) Zamawiającego pod kątem identyfikacji urządzeń energochłonnych oraz źródeł wytwórczych, · Inwentaryzacja budowlana obiektów pod kątem parametrów przegród budowlanych, wraz z wyznaczeniem współczynnika przenikalności cieplnej „U” · Pomiary poboru energii elektrycznej przez wytypowane obwody zasilające, · Analiza inwentaryzacji i identyfikacja najbardziej energochłonnych procesów, · Bilans energetyczny przedsiębiorstwa, · Wyznaczenie możliwych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, wraz z określeniem koniecznych do poniesienia nakładów inwestycyjnych, oszczędności w zużyciu energii, oraz stopy zwrotu, · Wyliczenie wskaźników jednostkowego zapotrzebowania na energię, · Przygotowanie raportu dla Zamawiającego, · Przygotowanie projektu zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie energetycznym, realizowane będą przez Wykonawcę. Wykonawca zgodnie ze stosowaniem metodologii oczekuje od Zamawiającego wyznaczenia Kierownika Projektu i wskazania osób  kontaktowych do każdej inwentaryzowanej lokalizacji posiadających wiedzę na temat jej funkcjonowania. Wykonawca oczekuje współpracy podczas realizacji działań audytowych a w szczególności: · Udostępnienia niezbędnych danych pomiarowo rozliczeniowych;  · Skutecznego udostępnienia lokalizacji podlegających inwentaryzacji; · Skutecznego udostępnienia miejsc pomiarowych (w celu weryfikacji danych dotyczących zużycia energii elektrycznej); · Udostępnienie dokumentacji budowlanej obiektów (zwymiarowane rzuty i przekroje) · Udostępnienie spisu odbiorników elektrycznych; · Udostępnienie raportów z pomiarów natężenia światła; · Udostępnienie wdrożony procedur mających na celu oszczędność energii oraz efektywność energetyczną;  · Udostępnienie wykazu ilość osób przypisanych do każdej z inwentaryzowanych lokalizacji; · Udostępnia danych pomiarowych z systemów BMS, w zakresie zużycia mediów energetyczny i czasu pracy urządzeń;  · Udostępnienia DTR zainstalowanych urządzeń o ile zajdzie taka konieczność; · Udostępnienia wskaźników wydajności energetycznej obiektów oraz procesów, · Wszelkich innych niezbędnych danych potrzebnych w trakcie realizacji audytu. Jednocześnie należy podkreślić fakt zgodnie z zapisami w Normie PN- EN-16247, audyt powinien być prowadzony w ścisłej współpracy Audytora z Zamawiającym i tylko taka jego realizacja, ma możliwość powodzenia.
Tel. 22 213 03 00 e-mail: biuro@mjenergia.pl
MJ Energia sp. z o.o. Suflerska 6 04-471 Warszawa
M J energiA Twój partner w zarządzaniu energią Audyt Elektroenergetyczny  Celem przeprowadzenia audytu jest przygotowanie raportu zawierającego propozycje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w podlegających audytowi w obiektach użytkowanych przez odbiorcę wraz z informacją o potencjalnej, możliwej do osiągnięcia oszczędności energii. Audyt dotyczyć będzie następujących instalacji; elektroenergetycznej oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego innych mediów energetycznych oraz ich wzajemnych zależności, ze szczególnym uwzględnieniem ww. instalacji w energię elektryczną i inne media. Proponowany przez Oferenta zakres Audytu obejmuje; analizę dokumentów handlowych związanych z zakupem energii, a w szczególności faktur za energię, aktualnie obowiązujących umów sprzedaży energii i świadczenia usług dystrybucji, obowiązujących taryf i cenników za energię i jej dystrybucję. Analizę dokumentów technicznych związanych z zasilaniem w energię, jej wewnętrznym wytwarzaniem, przetwarzaniem, rozdziałem i odbiornikami, a w szczególności schematów technologicznych i/lub jedno-kreskowych układów wytwarzania, zasilania i rozdziału energii, doboru urządzeń energetycznych oraz ich wzajemnych powiązań, reżimów pracy tych urządzeń i innych wynikających ze specyfikacji obiektów Odbiorcy. Wizytę specjalistów Oferenta w obiektach Odbiorcy w celu dokonania oględzin, udokumentowania i opisu infrastruktury technicznej związanej z wytwarzaniem i zasilaniem w energię, ich wewnętrznym rozdziałem i odbiornikami a w szczególności zapoznanie się z pomieszczeniami rozdzielni, maszynowni, maszynami i urządzeniami zastosowanymi w obiektach Odbiorcy. Poznanie technologii wykorzystywanej przez Odbiorcę pod kątem jej wpływu na wykorzystanie energii. Przygotowanie kompleksowego protokołu końcowego zawierającego w szczególności wnioski pokontrolne i zalecenia dotyczące działań służących optymalizacji kosztów zakupu, wytwarzania i użytkowania energii wykorzystywanej na potrzeby Odbiorcy. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa: · należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc; · zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo; · powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta. Zakres prowadzonych prac wypełniających obowiązek ustawowy: · Określenie rzeczywistego, całkowitego zapotrzebowania na energię przez przedsiębiorstwo na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych, · Przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie obiektów Zamawiającego, · Inwentaryzacja obiektów (90% zużycia energii) Zamawiającego pod kątem identyfikacji urządzeń energochłonnych oraz źródeł wytwórczych, · Inwentaryzacja budowlana obiektów pod kątem parametrów przegród budowlanych, wraz z wyznaczeniem współczynnika przenikalności cieplnej „U” · Pomiary poboru energii elektrycznej przez wytypowane obwody zasilające, · Analiza inwentaryzacji i identyfikacja najbardziej energochłonnych procesów, · Bilans energetyczny przedsiębiorstwa, · Wyznaczenie możliwych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, wraz z określeniem koniecznych do poniesienia nakładów inwestycyjnych, oszczędności w zużyciu energii, oraz stopy zwrotu, · Wyliczenie wskaźników jednostkowego zapotrzebowania na energię, · Przygotowanie raportu dla Zamawiającego, · Przygotowanie projektu zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie energetycznym, realizowane będą przez Wykonawcę. Wykonawca zgodnie ze stosowaniem metodologii oczekuje od Zamawiającego wyznaczenia Kierownika Projektu i wskazania osób kontaktowych do każdej inwentaryzowanej lokalizacji posiadających wiedzę na temat jej funkcjonowania. Wykonawca oczekuje współpracy podczas realizacji działań audytowych a w szczególności: · Udostępnienia niezbędnych danych pomiarowo rozliczeniowych;  · Skutecznego udostępnienia lokalizacji podlegających inwentaryzacji; · Skutecznego udostępnienia miejsc pomiarowych (w celu weryfikacji danych dotyczących zużycia energii elektrycznej); · Udostępnienie dokumentacji budowlanej obiektów (zwymiarowane rzuty i przekroje) · Udostępnienie spisu odbiorników elektrycznych; · Udostępnienie raportów z pomiarów natężenia światła; · Udostępnienie wdrożony procedur mających na celu oszczędność energii oraz efektywność energetyczną;  · Udostępnienie wykazu ilość osób przypisanych do każdej z inwentaryzowanych lokalizacji; · Udostępnia danych pomiarowych z systemów BMS, w zakresie zużycia mediów energetyczny i czasu pracy urządzeń;  · Udostępnienia DTR zainstalowanych urządzeń o ile zajdzie taka konieczność; · Udostępnienia wskaźników wydajności energetycznej obiektów oraz procesów, · Wszelkich innych niezbędnych danych potrzebnych w trakcie realizacji audytu. Jednocześnie należy podkreślić fakt zgodnie z zapisami w Normie PN-EN-16247, audyt powinien być prowadzony w ścisłej współpracy Audytora z Zamawiającym i tylko taka jego realizacja, ma możliwość powodzenia.